Početna stranica / BAMS pokrovitelj II Kongresa Udruženja medicinskih sestara, tehničara, akušerki i stomatoloških sestara „ ZA NAS“ iz Sjeverne Makedonije

BAMS pokrovitelj II Kongresa Udruženja medicinskih sestara, tehničara, akušerki i stomatoloških sestara „ ZA NAS“ iz Sjeverne Makedonije – 13-15.10.2023

Balkansko udruženje medicinskih sestara je dobrovoljna, stručna, nevladina, neprofitna, strukovna organizacija udruženja, koja okuplja medicinske sestre na Balkanu radi ostvarivanja ciljeva u promociji medicinske struke, edukaciji medicinskih sestara. BAMS je formiran u oktobru 2019 godine. Od osnivanja do danas održali smo II Konferencije, XIX sjednica Upravnog odbora , raspravljali o nacionalnim i međunarodnim pitanjima od značaja za članice asocijacije, BAMS je pokrovitelj svih stručnih skupova članica udruženja, Kongresa, Simpozijuma, seminara, radionica, stručnih predavanja, treninga ... Jedan od ciljeva Balkanske asocijacije medicinskih sestara je promijeniti i unaprijediti status sestrinske profesije u balkanskim zemljama.

„Ništa veliko neće biti postignuto bez velikih ljudi, a čovek može biti veliki samo ukoliko je odlučan da to i postane.“ Šarl de Gol

Balkanaska asocijacija medicinskih sestara je bila pokrovitelj II Kongresa Združenja medicinski sestara, tehničara, akušerki i stomatoloških sestara „ ZA NAS“ iz Sjeverne Makedonije. Kongres je održan 13-15. oktobar 2023.godine u Strugi. Moto Kongresa je bio „ „Ова е наше време, за да дајдем, надобри времена!“ Tema Kongresa : „ Zdravstvena njega-naučna disciplina“ .

U toku Kongresa Balkanska asocijacija je imala svoje redovne aktivnosti okrugli sto, sjednicu upravnog odbora, članovi udružena su imali prezentacije svojih stručnih i naučnih radova. Okrugli sto čiji je moderator bio Goran Mošić, predsjednik Upravnog odbora BAMS-a ,je nastavio obrađivati temu koja je bila aktuelna na II konferenciji održanoj u maju mjesecu u Banja Luci. Prisutni su imali priliku da čuju zaključke Konferencije, da dobiju odgovore na svoja pitanja od Gorana Mošića, Gordane Bešliovske, Mirjane Blanuše, Radenke Ćiraković, Mevludina Babajića i Živane Vuković-Kostić koji su predstavnici udruženja članica BAMS-a.

Diskutovalo se o mogućnostima usklađivanja osposobljavanja medicinskih sestara u zemljama Balkana sa akcentom na teoretsko i kliničko osposobljavanje tokom studijskih programa, o važnosti ko osposobljava medicinske sestre, ko su predavači zdravstvene njege, koja su znanja, vještine, razumijevanje potrebno za pružanje i procjenu cjelovite zdravstvene njege. Po Direktivi EU osposobljavanje medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu obuhvata najmanje tri godine studija ili 4 600 sati teoretskog i kliničkog osposobljavanja, pri čemu trajanje teoretskog osposobljavanja predstavlja najmanje jednu trećinu, a kliničkog osposobljavanja najmanje jednu polovinu minimalnog trajanja osposobljavanja.

Profesija medicinskih sestara se razvila u posljednjih nekoliko decenija, zdravstvena zaštita u zajednici, primjena složenih terapija i tehnologija koje se stalno razvijaju pretpostavljaju kapacitet za veće odgovornosti medicinskih sestara. Osposobljavanje za medicinske sestre , čija je organizacija i dalje različita u skladu sa nacionalnim tradicijama, trebalo bi osigurati čvršće i na rezultate usmjerenu garanciju da je stručnjak tokom osposobljavanja stekao određeno znanje i vještine i da može primjeniti bar neke kompetencije kako bi obavljao djelatnosti relevantne za tu profesiju.

U toku diskusije razgovaralo se i o uslovima priznavanja pristupa profesiji u zemljama Balkana. Za pristup profesiji ili njezinom obavljanju u državi članici , nadležno tijelo bi moglo da pod istim uslovima koji se primjenjuju na njezine državljane dozvoliti pristup sestrinskoj profesiji i njezino obavljanje podnositeljima zahtjeva koji imaju potvrde kompetencija ili dokaz o formalnoj osposobljenosti za profesiju koji zahtijeva druga država članica za pristup toj profesiji i njezinom obavljanju na državnom području. Potvrde ili dokaz o formalnoj osposobljenosti izdaje nadležno tijelo u državi članici, u skladu sa propisima.

Brojne su teme pokrenute, pred medicinskim sestrama je neophodno da se ujedine u jedan glas i pokušaju rješavati probleme koji su brojni u sestrinskoj profesiji. Učinili smo jedan korak, samim formiranjem asocijacije dobili mogućnost da razmjenimo mišljenje, probleme, iskustvo, znanje , vještine , pružena je mogućnost za bolju saradnju i razumjevanje profesije za koju ne treba da postoje granice.

Sestrinstvo je struka, naučno utemeljena disciplina koja pomaže ljudima da ostvare zdrav i produktivan život ili da se na najbolji mogući način nose s nedostacima ili oštećenjima zdravlja, koristeći znanje utemeljeno na vještinama. Holistički pristup podrazumijeva gledanje pacijenta kao cjelovito biće, poštujući njegovu individualnost i autonomiju. Kroz proces zdravstvene njege, teoriju motivacije i biopsihosocijalni pristup sestrinstvo objedinjuje holistički pristup pacijentu. Koristeći širok spektar znanja pruža zdravstvenu njegu na pravilan i kvalitetan način. Kontinuiranim usavršavanjem medicinskih sestara primjećuju se pozitivni ishodi holističke njege.

Neizbježna je tema bila komunikacija , ugled profesije , lik medicinske sestre, ali pred nama su brojne teme koje ćemo obrađivati u vremenu ispred nas. Dobra komunikacija je preduslov stvaranja kvalitetnog odnosa. Poštovanje, empatija, razumijevanje i zainteresovanost za pacijenta objedinjuju etičke i moralne vrijednosti koje podsjećaju koliko je briga o pojedincu kompleksna i da profesionalnu medicinsku sestru treba pratiti velika ljubav prema svojoj profesiji da bi svoja znanja i kompetencije primjenjivala na najbolji mogući način je jedan od zaključaka okruglog stola.

Balkanska asocijacija medicinskih sestara će nastaviti raditi na ciljevima koje je postavila svojim osnivanjem, naša želja je saradnja sa svima koji žele unaprijediti sestrinstvo.

III Konferencija Balkanske asocijacije medicinskih sestara će biti održana 09.03.2024.godine u Sarajevu pod sloganom „ Pravo vrijeme za promjene“, domaćin Konferencije je predsjednik udruženja PULS u BiH Mevludin Babajić.

Mr Živana Vuković-Kostić