Početna stranica / Izvještaj o održanom savjetovanju za glavne i odgovorne medicinske sestre. Tema savjetovanja: ”Standardi savremenog sestrinstva”

Izvještaj o održanom savjetovanju za glavne i odgovorne medicinske sestre.
Tema savjetovanja: ”Standardi savremenog sestrinstva”

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Sprske 11.11.2016.godine sa početkom u 14 časova u prostorijama ZZFMR” dr Miroslav Zotović” Banja Luka “Slateks” u Slatini je održalo IV savjetovanje za glavne i odgovorne sestre i sestre u praksi. Tema savjetovanja je bila: “Standardi u savremenom sestrinstvu”

Savjetovanju su prisustvovale medicinske sestre iz domova zdravlja Gradiška, Mrkonjić Grad, Čelinac, Banja Luka, Kotor Varoš, Prnjavor, Laktaši, Prijedor, Kozarska Dubica, Bolnica Mlječanica, Gradiška, UKC RS ,ZZFMR dr Miroslav Zotović, Gerontoliški centar Banja Luka.

Aktivno učešće na savjetovanju je uzela predstvanica ASKVE dr Vesna Vujić Aleksić.

Nakon uvodnih predavanja koje su održali Duško Bjelić i Spomenka Hotilovac, prisutni su raspravljali o standardima, normativima, sertifikaciji, akreditaciji… U toku diskusije su razmjenili svoja iskustva u dosadašnjim aktivnostima vezanim za sertifikaciju zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj.

Tema ovog savjetovanja je aktuelna i zbog svoje važnosti je privukla velik broj medicinskih sestara/tehničara da uzmu aktivno učešće na savjetovanju.

Srandardi i normativi zdravstvenih usluga predstavljaju stručno, naučno i iskustveno dogovorene norme, kojima se na realnim osnovama objektivizira rad u zdravstvu i garantuje određeni kvalitet usluga. Standardi i normativi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja podrazumijevaju osiguranje zdravstvenog standarda pod jednakim uslovima i jednakog kvaliteta za sve osigurane osobe.

Standard je uslovljen ekonomskim mogućnostima društva, demografskom strukturom stanovništva, vitalno statističkim podacima, patologijom i potrebama stanovništva.

Standard zdravstvene zaštite čini obim i strukturu zdravstvenih usluga koje se pod jednakim uslovima osiguravaju osiguranim licima u zadovoljavanju potreba u primarnoj, specijalističko-konsultativnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.

Poboljšanje kvaliteta u većini zemalja ima glavnu ulogu u reformi zdravstvenih sistema i pružanja usluga. Sve zemlje suočavaju se s izazovima da u okviru raspoloživih resursa osiguraju pristup, pravednost, sigurnost i učešće pacijenata, i da razvijaju vještine, tehnologiju i medicinu zasnovanu na dokazima.

Kvalitet je bitna i neophodna komponenta zdravstvene zaštite i obilježje svake aktivnosti koju provodimo u zdravstvu i medicini. Osim toga, kvalitetna zdravstvena zaštita je i pravo svakog pacijenta.

Standardi u zdravstvu su izjave očekivanja za angažovanje, procese, ponašanja i rezultate za zdravstvene sisteme. Kvalitet standarda je mjerljiv kroz: kvalitet dijagnostičkih procedura, kvalitet terapeutskih procedura i kvalitet zdravstvene njege.

Standardi dozvoljavaju da organizacije mjere nivo kvaliteta. Učešće u osiguravanju kvaliteta očekuje se od svakoga profesionalca uključenoga u proces pružanja zdravstvene njege.

Standardi u zdravstvenoj njezi pružaju mjerljive ciljeve implementacije, vremenski okvir implementacije, definicije uloga i odgovornosti ključnog osoblja koje učestvuje u nadgledanju i praćenju upravljanja njegom.

U svakom procesu zdravstvene njege postoje različite varijacije. Varijacija je prirodna i očekuje se u svakom procesu pružanja zdravstvene njege. Kroz kontinuirane tehnike poboljšanja kvaliteta zdravstveni radnici mogu povećati svoje znanje i kontrolu nad varijacijama u pružanju zdravstvene njege.

Standardi pomažu redukovanje varijacija tačnim definisanjem šta se očekuje za dnevne ciljeve, procese i ishode u zdravstvenoj njezi i uslugama. Veoma značajna komponenta standarda je opis kako će se primjena određenog standarda mjeriti odnosno vrednovati, kao i koja vrsta dokaza vezanih za izvršenje se zahtijeva, kao npr. dokumentacija vezana za pacijenta ili pak agregisani podaci vezani za osiguranje kvaliteta.

Sestre rade samostalno u timu na unapređenju zdravlja, liječenju i rehabilitaciji. Pružaju i provode zdravstvenu njegu, organizuju profesionalnu i kontinuiranu njegu. Sestrinska profesija, usvojila je standarde profesija u svijetu, usvojila je standarde prakse, koji opisuju dužnosti za koje su stručnjaci u profesiji odgovorni.

Proces zdravstvene njege treba da zadovoljava osnovne standarde i procedure koje se odnose na kvalitet i sigurnost usluga.

Proces zdravstvene njege i nivo kompentencija u sestrinskoj njezi su osnova standarda u njezi.

Standardi profesionalnih dostignuća odnose se na: očekivani kvalitet u pruženoj njezi; dostignuća u procjenjivanju; obrazovanje, saradnju, istraživanje i upotrebu resursa.

Sestra je autonomni, edukovani profesionalac koji može raditi sam ili u saradnji sa drugim profesionalcima da bi pružio zdravstvenu njegu u bilo kom okruženju”

Na jednom mjestu opisane su sve standardizovane procedure (metode), koje izvršioci u zdravstvenoj njezi provode u svakodnevnoj praksi i obavezno treba da ih poznaju i primjenjuju.

Pisana uputstva moraju biti pregledna i jasno napisana.

Svako stručno metodološko uputstvo opisuje standardizovane postupke u zdravstvenoj nezi, određuje njihov: cilj, mjere bezbjednosti i zdravlja na radu, potrebnu opremu, način postupanja (prije, za vrijeme i poslije postupka), potrebno znanje vremenski i kadrovski normativ.

Ako su zastupljeni svi ovi elementi u sestrinskoj praksi, može se govoriti o primjeni dobre prakse zdravstvene njege, koja je preduslov za pružanje kvalitetne zdravstvene njege našim pacijentima.

S poštovanjem,
Predsjednica UO UMSTIB RS
Mr sci. Živana Vuković-kostić