Početna stranica / STRUČNA JAVNA RASPRAVA: NACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

STRUČNA JAVNA RASPRAVA - NACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

- 08.07.2016.GOD - HOTEL „BOSNA“ BANJA LUKA –

Dana 08.07.2016.godine u Banja Luci organizovana je stručnu javna rasprava o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske.

Na stručnoj javnoj raspravi su učestvovali predstavnici Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske, predstavnicima drugih sindikata koji okupljaju zdravstvene radnike u Republici Srpskoj, predstavnici Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske i predstavnici visokoškolskih ustanova na kojima se akademski obrazuju zdravstveni radnici. Na ovu raspravu bili su pozvani i predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske koji nisu učestvovali u radu stručne rasprave.

Nakon detaljnog razmatranja odredbi teksta nacrta predloženog zakona i pravnih analaza koje su javno prezentovane, učesnici stručne rasprave jednoglasno su usvojili sledeći:

 

ZAKLJUČAK

 • 1.   Nacrt Zakona o visokom obrazovanju ne ispunjava osnovne zahtjeve koji su utvrđeni Pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (Sl.gl.RS br. 24/14) – a zbog čega se predlaže obrađivaču zakona da izvrši reviziju cijelog teksta nacrta na način da postupi u skladu sa odredbama Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona (Sl.gl.RS br 123/08) i izradi novi tekst nacrta ovog zakona, poštujući navedena pravila i smjernice, kao i preporuke i komentare koje su dostavljene u toku trajanja javne rasprave.
 • 2.   Obrađivaču se posebno ukazuje na sledeće potpuno neustavne i diskriminatorne odredbe teksta nacrta i to:

  - Član 6. stava 4. predloženog teksta nacrta, kojim je propisano da se na studijske programe prvog ciklusa mogu upisati samo samo kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje sa prosječnom ocjenom 3.00 i više;

  - Član 6. stav 5. predloženog teksta nacrta, kojim je propisano da se na studijske programe iz oblasti prava, obrazovanja nastavnika, zdravlja i zaštite zdravlja, mogu upisati samo kandidati koji su završili srednje obrazovanje sa prosječnom ocjenom 4,00 i više;

  - Član 56. stav 5. predloženog teksta nacrta, kojim je propisano da se na studijske programe iz oblasti prava, obrazovanja nastavnika, zdravlja i zaštite zdravlja, veterine i arhitekture i određenih polja umjetnosti ne mogu organizovati kao vanredni studij. Bez namjere da u ovoj fazi usvajanja ovog zakona komentarišemo ovo zakonsko rješenje, generalno napominjemo da obrađivač nije u nacrtu predvidio poglavlje - definicije termina i izraza, pa u skladu sa navedenim nije jasno utvrđena razlika između redovnog i vanrednog studija, zbog čega je navedena odredba kontradiktorna tekstu nacrta i bez jasnog osnova na kojem se zasniva međusobna razlika;

  - Član 84. stav 3. i stav 4. predloženog teksta nacrta, kojim je propisano da se dio nastave iz studijdkih programa iz oblasti zdravlja i zaštite zdravlja isključivo izvodi u javnim zdravstvenim ustanovama, kao i da medicinske sestre i fizioterapeuti dio prakse mogu da stiču isključivo u javnim zdravstvenim ustanovama, kao i da se u jednoj javnoj zdravstvenoj ustanovi može organizovati nastava samo jedne visokoškolske ustanove.

 • 3.   Napominjemo da gore navedene odredbe nisu u skladu sa odredbama Ustava RS, Ustava BiH, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima koja se direktno primjenjuje u BiH, kao i ratifikovanim međunarodnim konvencijama, a naročito, Evropskom socijalnom poveljom, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima i Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.
 • 4.   U pogledu usklađenosti sa EU zakonodavstvom, posebno skrećemo požnju o neusklađenosti teksta nacrta sa Direktivom Evropskog parlamenta o priznavanju stručnih kvalifikacija 2005/36 od 07. septembra 2005. godine i njenom dopunom od 20. novembra 2013 godine. Napominjemo da je odredbama ove Direktive propisano da je minimum standarda u Evropskoj uniji za obavljanje profesije sestre za opštu zdravstvenu njegu i sestre akušerke - završeno visoko obrazovanje sa najmanje tri godine studija, koje treba da se sastoji od najmanje 4600 časova teorijske i kliničke nastave, pri čemu trajanje teorijske nastave treba da predstavlja najmanje jednu trećinu, a trajanje kliničke nastave najmanje jednu polovinu ukupnog trajanja nastave..
 • 5.   U skladu sa navedenim pozivamo se i na mišljenje i preporuku Republičkog sekreterijata za zakonodavstvo broj: 22/03-021-284/16 od 22. aprila 2016.godine, koji iako je dao pozitivno mišljnje na navedeni tekst nacrta zakona je i posebno ukazao i na njegove brojne normativne nedostake i neusklađenost, kao i koliziju njegovih odredbi sa drugim zakonima, a čije primjedbe su u cijelosti podržane od učesnika stručne rasprave.

U skladu sa navedenim učesnici sastanka su jednoglasno usvojili zaključak da se organizacije koje su učestvovale u stručnoj raspravi obavezuju da primjene sve institucionalne mehanizme za zaštitu osnovnih ljudskih prava svih onih čija prava bi bila ugrožena stupanjem na snagu navedenih odredbi ovog Zakona, a koji uključuju i primjenu mehanizama sudske zaštite, kao i pokretanje odgovarajućih postupka pred Ustavnim sudom Republike Srpske, ukoliko i pored iznesenih primjedbi navedene sporne odredbe ovog zakona ipak stupe na snagu.

Za zaključke stručne rasprave u ime organizatora Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske i Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske:

Predsjednik SSMSIT RS
Ranko Palačković

Predsjednica UO UMSTIB RS
Mr.sci. Živana Vuković-Kostić