Početna stranica / Aktivnosti UMSTIB RS januar – april 2021 godine

Aktivnosti UMSTIB RS u periodu januar – april 2021 godine

 • Biološki ritmovi spavanja i poremećaji
  Psihopatologija adolescencije u problematičnom okruženju
  - 29. Јanuar 2021. godine
  Nosilac aktivnosti: Neurološka sekcija i Sekcija psihijatrije
  Po planu aktivnosti u skladu sa epidemiološkim mjerama sekcije planirane da održe edukacije u januar 2021. godine su spremile predavanja i održale edukacije na Klinikama. Rad udruženja i njegove aktivnosti su prilagođene novonastaloj situaciji i preporučenim mjerama . Novi način rada je prihvaćen od strane članova udruženja. Neurološka sekcija UMSTIB RS je za članove udruženja pripremila i prezentovala temu “ Biološki ritmovi spavanja i poremećaji”.Sekcija sestara u psihijatriji je obradila temu “Psihopatologija adolescencije u problematičnom okruženju”.
 • Iskustva medicinskih sestara tokom pandemije
  Zbrinavanje Covid bolesnika
  - 26. Februar 2021. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija porodične medicine sa edukativnim centrom, Sekcija babica i pedijatrijskih sestara
  U svim zemljama, uključujući i Republiku Srpsku , intenzivno se provode mjere prevencije, ranog otkrivanja oboljelih i njihovog liječenja, kao i utvrđivanja osoba potencijalno izloženih zarazi i provođenja zdravstvenog nadzora nad njima. Članovi sekcije sestara porodične medicine sa edukativnim centrom i Sekcije babica i pedijatrijskih sestara na svom godišnjem sastanku podjelile su iskustva u toku pandemije. Svoja iskustva sa drugim članovima udrušenja podjelile su o provođenju zdravstvenog nadzora, putu prenosa Covid-19 bolesti, održavanju distance , mjerama preporučenim i načinu zbribnjavanja bolesnika.
 • Timsko zbrinjavanje pacijenata u hitnim hirurškim stanjima - 19. Мart 2021. godine
  Nosilac aktivnosti: Sekcija hirurških sestara, studenata zdravstvene njege, sekcija anestezije i reanimacije
  19. Мart 2021. godine Sekcija hirurških sestara, studenata zdravstvene njege i sekcija anestezije i reanimacije održale su po planu aktivnostu udruženja stručna predavanja u skladu sa epidemiološkim mjerama. Tema ovogodišnjeg stručnog skupa sekcija je bila “ Timsko zbrinjavanje pacijenata u hirurškim stanjima”. Predavači i organizatori članovi udruženja zaposleni na hirirškim klinikama su nam prikazali značaj timskog rada u medicini. Tim je manja grupa ljudi koji imaju zajednički cilj čije je postizanje moguće međusobnim upotpunjavanjem vještina i iskustava njegovih članova. Tim karakteriše veća komunikacija nego grupu. Ovaj naš tim je uvažavao mišljenja svih članova i bez obzira na specifičnosti epidemiološke situacije i zauzetosti medicinskih sestara i tehničara uspjeli su održati planiranu aktivnosti svojih sekcija . Osim ispunjenja osnovnog cilja da se održi planirana aktivnost , cilj je bio edukacija za medicinske sestre i tehničare. Pred sobom su imali svrhu postojanja , a kao članovi tima u ostvarenju cilja međusobno su tijesno sarađivali i u svojim zadacima su se nadopunjavali.
  Pokazali su da timski rad je metoda koja omogućava nekolicini osoba sa zajedničkim ciljem da svoje sposobnosti najbolje iskoriste međusobnim upotpunjavanjem svojih vještina i iskustava.
 • 7 april Svjetski dan zdravlja - April 2021. godine
  Svjetski dan zdravlja obilježava se 7. aprila svake godine pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije. Ovogodišnja tema Svjetskog dana zdravlja sa sloganom „Izgradnja pravednijeg, zdravijeg svijeta“ ukazuje na neravnopravnost u svijetu.
  Pandemija COVID-19 dodatno je istaknula činjenicu da neki ljudi mogu živjeti zdravije i imati bolji pristup zdravstvenim uslugama od drugih, zahvaljujući uslovima u kojima se rađaju, rastu, žive i rade. Širom svijeta postoje oni koji imaju lošije uslove stanovanja i lošije mogućnosti za obrazovanje, manje mogućnosti zaposlenja, veću polnu nejednakost i imaju mali ili nikakav pristup sigurnom okruženju, čistoj vodi i zraku, sigurnoj hrani i zdravstvenim uslugama. Sve to uzrokuje bolesti koje je moguće izbjeći te šteti društvu u cjelini.
  Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske ima za cilj da različitim pristupima i metodama poput zdravstvenog prosvećivanja i vaspitanja propagira zdravlje i zdrave stilove života. Kako bismo skrenuli pažnju sa pandemije koja je zaokupila cijeli svijet, udruženje je odlučilo da povodom Svjetskog dana zdravlja da se bavimo proljećnim umorom i kako da se vratimo u formu. Naš moto za ovu godinu je „ Šetnjom do zdravlja“ koji smo obavili 04.04.2021 godine. Pored šetnje i drugih aktivnosti koje smo imali u skladu sa epidemiološkim mjerama, zahvaljujući izuzetnoj saradnji sa kompanijom BINGO 7.4. 2021 članice udruženja su u objektu kompanije Bingo Banja Luka u ulici Branka Popovića 10 -13 h mjerile temperaturu , djelile jabuke koje simbolizuju zdravlje i obavljale promotivne aktivnosti vezane za zdravlje stanovnika.