Početna stranica / Edukacija: “Interpersonalna komunikacija” - Centar za edukaciju medicinskih sestara - 01.07.2019. godine.

Edukacija: “Interpersonalna komunikacija” - Centar za edukaciju medicinskih sestara - 01.07.2019. godine.

U Republici Srpskoj je formiran centar za edukaciju i profesionalni razvoj medicinskih sestara , koji će da bude mjesto okupljanja , sticanja i razmjene novih znanja, vještina kako teoretskih tako i praktičnih, mjesto na kome će sestre istraživati i dokazivati koliko je značajna profesija medicinske sestre i tehničara. Partner udruženja u edukacijama koje će se sprovoditi za članove udruženja ali i druge zdravstvene profesionalce je najveća, najbolja i najznačajnija zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. UKC RS i UMSTIB RS su prepoznali važnost edukacije i zajedničkog djelovanja, i zahvaljujući prof dr Đajiću formiran je “Centar za edukaciju medicinskih sestara“ na lokaciji UKC RS ul 12 beba bb Banja Luka. UKC RS je ustupio prostor Udruženju medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske koje je opremilo prostor i isti će koristiti za edukaciju.

Dana 01.07.2019.godine u 14 časova održana je edukacija za glavne sestre UKC RS, organizator edukacije je bilo Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske. Prva edukacija je organizovana za grupu glavnih medicinskih sestara UKC RS , tema koja je obrađena je značajna, nepresužna i veoma kompleksna, a prva edukacija je bila o komunikaciji u timu.

Komunikacija je prenošenje poruka od pošiljaoca do primaoca. Komunikacija predstavlja prenošenje ili razmjenu informacija, ideja ili osjećanja. Komunikacija je proces razmjene informacija preko dogovorenog sistema znakova. Komunikacija :interna ,eksterna ,horizontalna, vertikalna licem u lice, telefonska, elektronska, verbalna, neverbalna, neformalna, formalna, pisana, usmena sa pacijentima, sa koleginicama i kolegama, sa nadređenima, redovna, vanredna itd Forme organizacione komunikacije Interna, Eksterna, Formalna. Neformalna Planirana komunikacija između osoblja ustanove (izvještaji, obrasci, emailovi, uputnice, nalazi), koja prati formalni lanac upravljanja i formalne zahtjeve za saradnjom između dijelova ustanove Planirana komunikacija sa organizacijama, grupama i pojedincima van ustanove (dopisi, izvještaji, izlaganja na različitim događajima, web stranice, nastupi u medijima, emailovi. Najveći dio radnog vremena svakog menadžera se troši na komuniciranje Najveći dio komuniciranja se dešava u formi sastanaka Komunikacija u svakoj zdravstvenoj ustanovi je kompleksna, a menadžeri trebaju odrediti optimalne komunikacione kanale Menadžeri moraju procijenjivati potrebe svojih saradnika za informacijama i komunikacijom. Komunikacija iz perspektive menadžera u ustanovama koji je trebaju poznavati i shvatati: strukturu organizacije, ko komunicira s kim u ustanovi, da li i gdje postoje konflikti koji će biti prepreka u komunikaciji , koji komunikacioni kanali se najviše koriste, usklađenost zvanične komunikacije sa formalnim linijama autoriteta značaj neformalnih komunikacionih kanal, zaštitu povjerljivosti podataka o pacijentima, osoblju i poslovanju ustanove ….

Učesnici edukacije su zadovoljni temom i organizacijom edukacije. Na kraju se došlo da zajedničkog zaključka da je edukacija neophodna za sve u zdravstvenom sistemu.

Svjetska zdravstvena organizacija definisala je kvalitetnu komunikaciju kao jednu od pet vještina neophodnih za zdrav i sretan život. Znanje i umijeće kvalitetne komunikacije preduslov je kvalitetnog djelovanja za mnoge profesije, posebno u medicini. U zdravstvu je kvalitetna komunikacija s bolesnikom temelj uspješnog liječenja. Jedino u izravnom kontaktu zdravstvenog radnika i zdravstvenog radnika moguće je postići zadovoljavajući nivo saradljivosti, moramo imati povjerenje i posjedovati vještine koje su nam poznate. U medicini je uspjeh liječenja neupitno vezan uz komunikaciju unutar zdravstvenog tima Prije svega zdravstveni radnici treba da su u međusobnom odnosu i ophođenju pomirljivi, da svoju dužnost vrše odano i marljivo, da među sobom žive u slozi i uzajamnom povjerenju, da nikad ne zavide jedan drugom na sreći, a još manje da traže da nedopuštenim sredstvima udaraju jedan na drugog i ubijaju jedan drugom ugled. Etička obaveza svakog zdravstvenog radnika je da se uzdrži od bilo kakvog komentara o kolegi i njegovom radu pred bolesnikom. Ukoliko uopšte kaže nešto o svom kolegi, to mogu biti samo riječi pohvale i uvažavanja. Ovo je sve veoma bitno jer čuva vrednosti zdravstvene profesije uopšte, ali i ugled i vrednost zdravstvenog radnika kao pojedinca.

Predsjednica UMSTIB RS
Mr.sci. Živana Vuković-Kostić