Početna stranica / Zapisnik sa izborne skupštine UMSTIB-a RS - 14.04.2016.godine

Zapisnik sa izborne skupštine UMSTIB-a RS - 14.04.2016.godine

Delegatima Skupštine UMSTIB-a RS
Članovima UMSTIB-a RS
Arhiva

Predmet: izvod iz zapisnika izvještajno izborne skupštine

IZVOD IZ
zapisnika izvještajno izborne skupštine UMSTIB-a RS održane 14.04.2016.god sa početkom u 14: 30 časova.

PRISUTNI DELEGATI SKUPŠTINE:
Gajić Zdravka, Aleksandar Zrnić, Duško Bijelić, Ranko Palačković, Aleksandra Dejanović, Ivić Mirjana , Gordana Majstorović, Nataša Gašpar, Ikalović Vesna, Udovčić Neda, Bobi Đurđević, Ljiljana Banović, Ivana Brkić-Borisavljević, Dragana Plavšić, Ranka Stanar,Zoran Ninić, Kopanja Ljubiša, Petrijana Kajkut, Mirnić Biljana, Radulj Ivanka, Kresojević Gordana , Jaćimović Vesna, Ivanović Zorica ( Jaćimović Bosa ).

PRISUTNI ČLANOVI UO UMSTIB-a RS i GOSTI:
Biljana Pandžić, Živana Vuković – Kostić, Mirjana Ćurković, Verica Dragović, Drago Tomašević, Stojanka Mirković, Spomenka Hotilovac, Dejan Radosavac, Dragica Mirosav, Jasminka Popović, Milica Latinović - Miljević, Kljajić Aleksandar, Boško Lazić, Boško Drgaušić, Daliborka Golić, Biljana Ćurguz.

ODSUTNI:
Danijela Lajić, Nada Segić.

Predsjednik skupštine Drago Tomašević pozdravio prisutne delegate poželio im dobrodošlicu i otvorio izvještajnu skupštinu. Pošto je konstatovan kvorum sjednica je počela u 14 časova i 40 minuta.

Dnevni red

  • 1. Izvještaj predsjednika UO UMSTIB-a RS
  • 2. Izvještaj sekretara UO UMSTIB-a RS
  • 3. Izvještaj predsjednika NO UMSTIB-a RS
  • 4. Finansiski izvještaj za 2015.godinu
  • 5. Izvještaj sekcija UMSTIB-a RS
  • 6. Izbor novog rukovodstva UMSTIB-a RS
  • 7. Razno

Pročitan je dnevni red i jednoglasno je usvojen.

Na samom početku pročitalo se obavještenje delegata Danijele Lajić koja se obratila delegatima skupštine i predsjedniku skupštine da je spriječena da prisustvuje skupštini UMSTIB-a RS te da ako je moguće u njeno ime glasa Dejan Radosavac. Delegat skupštine Zoran Ninić je rekao da je to kršenje statuta te da ima dovoljan broj delegata i da nevidi razlog da neko umjesto nekoga glasa. Pristupilo se glasanju na prijedlog predsjednika skupštine da se delegati izjasne da li se može glasati umjesto delegata Danijele Lajić.
ZA: 10
PROTIV: 13
SUZDRŽANO: 0
Konstatovano je da Dejan Radosavac nemože glasati umjesto delegata Danijele Lajić.

AD1.
Predsjednica UO pozdravila prisutne i pročitala izvještaj o radu za proteklu godinu i programske ciljeve koje je UMSTIB-a RS ostvario u 2015.godini. Takođe se zahvalila prisutnima na podršci tokom njenog mandata i svim članovima koji su nesebično pomagali u radu i ostvarenju programskih ciljeva udruženja.
Izvještaj predsjednice UO dat je na diskusiju. Kako nije bilo diskutanata na pročitani izvještaj predsjednice UO UMSTIB-a RS izvještaj je dat na glasanje i jednoglasno usvojen:
ZA: 23
PROTIV: 0
SUZDRŽANO: 0

AD2.
Sekretar UO UMSTIB-a RS je pročitao izvještaj i obavjestio je delegate o aktivnostima i radu koje je doprinjeo za rad udruženja te da su svi delegati i članovi UO obavješteni o svim sastancima koje je održalo udruženje.
Pristupilo se glasanju i izvještaj sekretara je jednoglasno usvojen:
ZA: 23
PROTIV: 0
SUZDRŽANO: 0

AD3.
Predsjednica Nadzornog odbora UO UMSTIB-a RS Verica Dragović pročitala je izvještaj NO kao i finansiski izvještaj te dala sve pohvale na rad udruženja i rekla da i pored teške finansiske godine UMSTIB-a RS je poslovao sa finansiskim dobitkom te da NO nema šta drugo da kaže nego samo da pohvali rad UO UMSTIB-a RS.
Pristupilo se glasanju i izvještaj NO je jednoglasno usvojen:
ZA: 23
PROTIV: 0
SUZDRŽANO: 0

AD4.
Završni finansiski izvještaj je predočen delegatima skupštine i članovima UO te je pojašnjen od strane predsjednice NO Verice Dragović koja je takođe upoznala prisutne o prihodima i rashodima u 2015 godini. Zaključak finansiskog izvještaja je da se u 2015 godini poslovalo sa finansiskim dobitkom koje je i nadzorni odbor potvrdio. Kako nije bilo diskutanata na finansiski izvještaj.
Pristupilo se glasanju i finansiski izvještaj za 2015 god.je jednoglasno usvojen:
ZA: 23
PROTIV: 0
SUZDRŽANO: 0

AD5.
Izvještaj o radu laboratoriske sekcije i izvještaj o radu sekcije porodične medicine pročitali su predsjednici sekcija , izvještaje neurološke sekcije, onkološke sekcije, sekcije sanitarnih tehničara, sekcije anestezije i reanimacije, sekcije sestara u gerontologiji i rehabilitaciji selegati skupštine su dobili u radnom materijalu. Nakon pročitanih izvještaja sekcija izvještaji su dati delegatima skupštine na uvid te potom na diskusiju. Kako su delegati pohvalili rad svih sekcija i kako nisu vođene diskusije po njihovom izlaganju pristupilo se glasanju.
Svi izještaji sekcija UMSTIB-a RS su jednoglasno usvojeni:
ZA: 23
PROTIV: 0
SUZDRŽANO: 0

AD6.
Na samom početku predsjednik skupštine Drago Tomašević je obavjestio delegate da je dobio prijedloge ispred ustanova za novo rukovodstvo udruženja.
Pročitao je prijedloge poslije kojih se razvila diskusija od strane prisutnih delegata i gostiju koji su bili prisutni na skupštini urduženja.
Predsjednica UO Biljana Pandžić kritikovala je rad sekretara i članova UO zašto nije održan UO pred skupštinu.
Zoran Ninić je rekao da je razočaran radom i organizaciom skupštine te da dao prijedlog da se skupština otkaže i zakaže za drugi termin.
Ranko Palačković je pozdravio prisutne te dodao da u statutu nepiše da se mora održati UO pred skupštinu i dao pridelog predsjedniku skupštine da stavi na glasanje prijedlog delegata Zorana Ninića o odgađanju skupštine na glasanje.
Predsjednik skupštine Drago tomašević je dao na glasanje prijedlog da se skupština odgodi i pristupilo se glasanju:
ZA: 9
PROTIV: 14
SUZDRŽANO: 0

Prijedlog za predsjednika UO UMSTIB-a RS ispred svih ustanova je bila Živana Vuković Kostić. Predsjednik supštine dao je prijedlog na diskusiju. Bjelić Duško rekao da bi to bio najbolji izbor. Jasminka Popović je takođe navela da je prijedlog podržan od strane Doma zdravlja. Ranko Palačković je rekao da je Živana Vuković Kostić bila prijedlog UKC RS.
Kako nije bilo više diskutanata pristupilo se glasanju:
ZA: 23
PROTIV: 0
SUZDRŽANO: 0

Živana Vuković Kostić je jednoglasno izabrana za predsjednika UO UMSTIB-a RS.

Prijedlog za podpredsjednika UO UMSTIB-a RS bio je samo jedan predložen kandidat Verica Dragović.
Pristupilo se glasanju:
ZA: 23
PROTIV: 0
SUZDRŽANO: 0

Verica Dragović je jednoglasno izabrana za podpredsjednika UO UMSTIB-a RS.

Prijedlog za seretara UMSTIB-a RS bila su dva predložena člana.
Daliborka Golić i Biljana Ćurguz.
Kako nije bilo diskutanata pristupilo se glasanju:
Nakon glasanja Daliborka Golić imala je 14 glasova , a Biljana Ćurguz imala je 7 glasova , 2 suzdržana.

Daliborka Golić izabrana je za sekretara UMSTIB-a RS sa 14 glasova ZA.

Prijedlog za predsjednika skupštine UMSTIB-a RS predložena su tri kandidata Bobi Đurđević, Aleksandar Kljajić i Mirjana Ćurković.
Pristupilo se glasanju: Bobi Đurđević 11 glasova , Kljajić Aleksandar 8 glasova, Mirjana Ćurković 4 glasa.

Kandidat Bobi Đurđević izabran je za predsjednika skupštine UMSTIB-a RS sa 11 glasova ZA.

Nakon pročitanih glasova izabani kandidat Bobi Đurđević je rekao da on nemože da obavlja tu funkciju te da se ponovi glasanje između dva preostala kandidata.
Pristupilo se ponovnom glasanju.
Nakon glasanja Kljajić Aleksandar je imao 16 glasova , a Mirjana Ćurković 7 glasova.

Kljajić Aleksandar je izabran za predsjednika skupštine sa 16 glasova ZA .

Prijedlog za podpresjednika skupštine UMSTIB-a RS bio je predložen samo jedan kandidat Milica Latinović – Miljević.
Pristupilo se glasanju:
ZA: 23
PROTIV: 0
SUZDRŽANO: 0

Milica Latinović – Miljević je izabrana jednoglasno za podpredsjednika skupštine UMSTIB-a RS.

Prijedlog za nadzorni odbor UMSTIB-a RS bili su predloženi sledeći kandidati : Drago Tomašević, Dejan Radosavac, Ivana Brkić – Borisavljević , Biljana Ćurguz.
Pristupilo se glasanju:
Drago Tomašević 6 glasova, Dejan Radosavac 3 glasa,
Ivana Brkić – Borisavljević 4 glasa , Biljana Ćurguz 10 glasova.

Izabran je NO UMSTIB-a RS u sljedećem sastavu: Biljana Ćurguz, Drago Tomašević, Ivana Brkić Borisavljević.

Članovi UO UMSTIB-a RS
Dat je prijedlog da članove UO UMSTIB-a RS predlože ustanove i da na prvu sjednicu UO budu dostavljena imena članova UO.
Broj članova UO definisan je statutom UMSTIB-a RS.
Prijedlog je dat na glasanje.
ZA: 23
PROTIV: 0
SUZDRŽANO: 0

Sud časti nije izabran od strane delegata jer nije bilo prijedloga te je donesena odluka da ustanove dadnu prijedloge oko suda časti i da ih usvoje na sledećoj skupštini.

AD7.
Pod tačkiom razno nije bilo diskutanata.
Novoizabrana predsjednica UO UMSTIB-a RS Živana Vuković Kostić se obratila prisutnima zahvalila se na povjerenju koje joj je pruženo. Pročitala je programske ciljeve koje kao predsjednik UO UMSTIB-a RS u svom mandatu ima u planu da uradi.

Kako nije bilo više diskutanata pod tačkom razno predsjednik skupštine Drago Tomašević pozdravio je sve prisutne te se zahvalio na odazivu i uspješno održanoj izvještajno izbornoj skupštini UMSTIB-a RS i zatvorio skupštinu u 16 časova i 40 min.

Zapisnik vodio: Dejan Radosavac

Predsjednik skupštine UMSTIB-a RS: Drago Tomašević