Početna stranica / Izvještaj sa konferencije "Obrazovanje zdravstvenih profesionalaca" 30. Oktobar 2015. godine

Izvještaj sa konferencije "Obrazovanje zdravstvenih profesionalaca" 30. Oktobar 2015. godine

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske 30. oktobra 2015. godine u 17 časova - Kongresna dvorana HOTEL „SAN“ LAKTAŠI organizovalo konferenciju na temu: „OBRAZOVANJE ZDRAVSTVENIH PROFESIONALACA“ moderator: SANJA POPOVIĆ.

Prisutni su bili predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS dr Jasminka Vučković, viši stručni saradnik za primarnu zdravstvenu zaštitu,, director UKC RS prof. dr Mirko Stanetić, JZU DZ BL dr Soldat, Sindikati radnika u zdravstvu Ranko Palačkovič i Željko Šukalo, Udruženje Resursni centar Aleksandra Mitrić. Na postavljena pitanja nismo dobili adekvatne odgovore i uputili smo institucijama pitanja, nadajući se da ćemo dobiti odgovore.
Zaključci konferencije su kao i prethodne godine

Zaključci konferencije o obrazovanju iz 2015.godine

  • 1. Obrazovanje zdravstvenih profesionalaca je trajan proces koji služi ličnom i profesionalnom razvoju. Potrebno je uskladiti obrazovanje sa Direktivom EU, izbor akademskog osoblja u naučnao - nastavna zvanja na Univerzitetima i obrazovnim institucijama uskladiti sa članom 77 Zakona, Sl. Glasnik RS 73/10
  • 2. Izmjene zakonske regulative su neophodne (Zakon o platama u zdravstvu, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o visokom obrazovanju, Pravilnik o programu i postupku polaganju stručnog ispita, Uredba o korištenju akdemskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja). Potrebna je izrada paketa zakona o sestrinskoj, ljekarskoj djelatnosti, o pravima pacijenata i regulisanju profesije zdravstvenih profesionalaca (Diplomirani medicinar- zdravstvene njege, nutricionista, sanitarni, radiološki inžinjer, medicinsko laboratorijski inžinjer, dipl.med. fizioterapeut, radni terapeut...)
  • 3. Omogućiti da zdravstveni profesionalci zaštite profesiju kroz zakonsku regulativu a time zaštiti i korisnike naših usluga od moguće profesionalne greške
  • 4. U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske obezbijediti radna mjesta za predstavnike zdravstvenih profesionalaca u skladu sa brojem zaposlenih u zdravstvenom sistemu.
  • 5. Hitno uraditi standarde i normative i uskladiti ih sa evropskim.
  • 6. Planirati ljudske resurse, onemogućiti hiperprodukciju kadra
  • 7. Sestrinsku i druge djelatnost mogu obavljati samo profesionalci, u obimu koje im pružaju kompetencije stečene obrazovanjem.

S poštovanjem,
UO UMSTIB RS