Početna stranica / Izvještaj - XI SIMPOZIJUM UMSIB-a

IZVJEŠTAJ ORGANIZACIONOG ODBORA XI SIMPOZIJUMA UMSTIB-a

U organizaciji Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srpske u periodu od 06-09.06.2013.g. na Kozari, održan je XI simpozijum medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.

Na Simpozijumu je učestvovalo 200 sestara iz zdravstvenih ustanova Republike Srpske, kao i sestara iz Srbije, Slovenije Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine i Norveške. Učešće u radu uzeli su predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Stanić dr Slobodan, pomoćnik Ministra Latinović dr Milan, Vučković dr Jasminka, Martina Tambur, Tanja Ćorović, Zorica Dakić, direktor Komore MSZTS gospodin Dragan Šašić, predstavnik Strukovnog Sindikata gospodin Ranko Palačković, predstavnici Projekta “Jačanje sestrinstva u BiH” gospodin Eldin Fišeković i Tomas Vogel, predstavnici strukovnih asocijacija Slovenije Slavica Popović i Blanka Pust, Hrvatske Tanja Lupieri, Zoran Bradaš, Miroslava Kičić i Maria Božičević, Federacije BiH Nizama Saliefendić, Neira Čengić, Ekrem Kevrić, Srbije Gordana Dragošev UINARS, Katrin Račić, Stanka Batalo-Bajić IORS, Prof dr Krsto Jandrić, Rektor Univerziteta Apeiron Prof dr Risto Kozomara kao predstavnici zdravstvenih ustanova.

Teme plenarne tematike Simpozijuma “Profesija medicinske sestre” i “Značaj istraživanja u sestrinstvu” obrađene su kroz izlaganja eminentnih predavača Gordane Dragošev, Ksenije Kovačević, Dušanke Dobrašinović, Branke Mirić.

Kroz usmenu i poster prezentaciju izloženo je 90 radova, čiji su autori medicinske sestre, tehničari i babice koje su istraživanjem iznijele primjere i iskustva iz prakse. Održana je prezentacija Projekta “Jačanje sestrinstva u BiH” mr sc Vučković dr Jasminka i okrugli sto na temu “Konflikti i upravljanje konfliktima”.

UMSTIB kao asocijacija u komunikaciji sa Ministarstvom zdravlja, Strukovnim Sindikatom i zdravstvenim ustanovama, će intenzivira svoj rad na preuzimanju incijative da svaka od ovih institucija pomogne u traženju mogućnosti za regulaciju sestrinske profesije.

Naučni odbor UMSTIB konstatovao je da su učesnici Simpozijuma zadovoljili kriterijume za izradu i prezentaciju radova.


Preuzeto sa www.rtrs.tv

ZAKLJUČCI SIMPOZIJUMA:

  • 1.   Kako bi medicinske sestre odgovorile na sve profesionalne izazove savremene sestrinske prakse, svoj rad moraju zasnovati na najnovijim saznanjima i spoznajama ali i moralnim vrijednostima. Neophodna je zakonska regulativa profesije i zdravstvene njege, čiji je glavni cilj zaštita pacijenata i građana kroz osiguranje kvalitetne, odgovorne i etičke zdravstvene njege.
  • 2.   Komora će štititi registrovane sestre, tehničare i babice osiguravajući im trajno usavršavanje kako bi održale stečena znanja i usvajale nova.
    Preporuka: u realizaciju navedenih ciljeva neophodno je uključiti sve relevantne institucije i organizacije koje se bave sestrinstvom kao profesijom i zdravstvenom njegom kao djelatnošću.
  • 3.   Medicinske sestre su zahvaljujući nizu različitih edukativnih predavanja u proteklim godinama došle do novih važnih spoznaja u procesu zdravstvene njege i značaju kontinuirane edukacije. Sestrinstvo se bazira na znanju, teoriju i istraživanju koje je ključno za razvoj zdravstvene njege, a sve sa jednim ciljem poboljšanja zdravstvene njege i zdravlja ljudi. Istraživanje je ključno za razvoj zdravstvene njege.
  • 4.   Uspostavljanje visokoškolskog sistema obrazovanja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske kompatibilnog sa evropskim standardima važno je za unapređenja profesije sestrinstva.
  • 5.   Prihvatiti konflikt kao dio svakodnevnice, ne doživljavati ga kao katastrofu, truditi se da budemo više tolerantni, normalno je misliti drugačije, premalo sukoba je jednako problematično kao i previše i ne postoji idealan način rješavanja konflikta.

Prilikom donošenja zaključaka usvojen je prijedlog da se slijedeće godine promjeni organizaciona struktura Simpozijuma tako što će to biti interaktivni simpozjum sa nekoliko okruglih stolova u kojima će učestvovati svi, mali broj usmenih prezentacija i poster prezentacije o čemu će odlučit Naučno stručni odbor.

U ovoj godini se desila pozitivna promjena značajan broj učesnika je sebi obezbijedio donaciju za učešće na simpozijumu i novčane transakcije su se obavljale žiralno što olakšava rad organizacionog odbora. Kao organizacioni odbor smo zaključili a i u anketi koji smo obavili sa učesnicima ovo je najbolji simpozijum do sada.

Organizaioni odbor XI Simpozijuma
UMSTIB-a sa međunarodnim učešćem

Foto galerija