Početna stranica / Izvještaj sa radionice u projektu „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“

Izvještaj sa radionice u projektu „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“

U Doboju je 21 i 22.februara 2013 godine održana prva radionica Projekta “Jačanje sestrinstva u BiH” koji je osmišljen na zahtjev dva entitetska Ministarstva zdravlja, a ima za cilj podupirati razvoj sestrinstva.

Prethodni projekat SDC koji se bavio porodičnom medicinom je pokušao da ojača uloge medicinskih sestara u PZZ uključivanjem medicinskih sestara u timove porodične medicine, bio je samo intervencija na razini pilot projekta. U toku trajanja projekta porodične medicine zaključilo se da postoje velike praznine u obrazovanju medicinskih sestra i praksi. Iz toga je proizašlo da je potrebno osnažiti ulogu medicinske sestre unutar RS BiH.

Medicinske sestre pružaju širi spektar zdravstvene zaštite, velik broj usluga, samostalno rade i preuzimaju odgovornost u svom radu u skladu sa strateškim ciljevima reforme zdravstvenog sistema i zdravstvenih potreba stanovništva. Nakon analize nastao je projekat koji će imati za cilj da stvori sestru koja će odgovarati evropskim i svjetskim standardima.

Evidentni problemi su:

 • neadekvatno formalno obrazovanje i nedostatak kontinuiranog obrazovanja za medicinske sestre,
 • raste broj medicinskih sestara sa nepoznatim nadležnostima
 • većina od njih se ne može integrisati u zdravstveni sistem
 • ne postoji zakonodavstvo vezano za sestrinstvo
 • postoji nedostatak sestrinske uloge u zdravstvenoj njezi
 • nedostaju standardi sestrinske prakse
 • ograničene su mogućnosti za razvoj karijere medicinske sestre
 • status medicinskih sestara u zdravstvenom sistemu je slab, one su nepriznate, necijenjene
 • medicinske sestre nemaju ili imaju vrlo malo ograničen pristup međunarodnoj bazi znanja

Medicinske sestre su okosnica zdravstvenog sistema RS BiH, ali su preopterećene i podcijenjene. Rade u lošim uslovima i ne mogu na odgovarajući način zadovoljiti potrebe pacijenata i zajednice. Sestre su jako motivisane za promjene. Opšti cilj je ojačati ulogu medicinske sestre kako bi se povećao kvalitet zdravstvene njege, zaštitili njeni korisnici i sigurnost pacijenata. Radionici su prisustvovali predstavnici Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko. Radionica je bila prilika da se razmijene znanja, iskustva i vještine kao i da se međusobno upoznaju nosioci niza projektnih aktivnosti u ranoj fazi implementacije projekta. Svi učesnici radionice su bili veoma angažovani, intenzivno su učestvovali u svim dijelovima radionice zahvaljujući iskustvu i znanju predavačkog tima.

Predavački tim radionice sačinjavali su:

 • Nikolić dr Radoslav
 • Bilić dr Vildana
 • Fišeković Eldin Mr. sci.
 • Mediha Avdić dipl.med.sestra.

Učesnici radionice su: Nataša Egeljić - Mihailović, Duška Jović, Leonida Krminac, Đurđica Milinković, Martina Tambur, Zdravka Lončar, Saša Antunović, Mina Hajdarević, Nihada Kulovac, Mirjana Mikulić, Marija Čačija, Marica Vuković, Suada Hadžić, Svjetlana Komljenović - Lekić, Ademir Spahić, Neira Čengić, Mirza Jahić, Meliha Hrustić, Zineta Mulaosmanović, Živana Vuković - Kostić, Tatjana Miličević, Biljana Janjić, Tijana Arambašić – Živanović, Nada Nikolić, Natalija Hadživuković, Vesna Fazlić i Aldina Bukva – Mahmutović.

Porast hroničnih bolesti, uz demografske promjene i finansijska ograničenja, eskalirajući su izazovi za svaki zdravstveni sistem u svijetu. Sve komponente zdravstvenih sistema su pod uticajem – od pružanja usluge do strateškog vođstva i uprave, razvoja zdravstvene radne snage, informacionih sistema, adekvatne medicinske tehnologije i finansijskih modela. Međutim, po broju, adaptivnom kapacitetu, shvatanju procesa njege kao i blizini pacijentima, velika sestrinska radna snaga ima neprocjenjiv potencijal da utiče na zdravstvene ishode u okviru ovog promjenljivog konteksta.

U okviru zdravstvenog i obrazovnog sistema, fokusiranog na kurativnu njegu i u kojem dominiraju ljekari, potencijal sestrinske radne snage za trenutne i buduće zdravstvene potrebe, posebno potrebe ugroženog stanovništva, ne koristi se u potpunosti.

Velika kriza je u zdravstvenim sistemima širom svijeta. Sve starija populacija, nastanak hroničnih bolesti, dostupnost novih tehnologija, te veća očekivanja pacijenata, doprinose razvoju potražnje za uslugama koje zdravstveni sistemi više ne mogu da zadovolje.

Istovremeno, osoblje koje radi u zdravstvenom sistemu se suočava sa brojnim izazovima, kao što su nove uloge i odgovornosti, nove tehnologije i tehnike za upravljanje, nedostatak kontinuiranog profesionalnog razvoja, nedostatak adekvatne opreme, nedostatak priznanja, nedostatak mogućnosti za razvoj karijere, i na kraju ali ne najmanje bitno, finansijska nagrada.

Disbalans između sve veće potražnje za zdravstvenim uslugama i (ne)dostupnosti kvalifikovane (i motivisane) zdravstvene radne snage je posebno akutan problem u nisko razvijenim i srednje razvijenim zemljama.

U mnogim dijelovima svijeta, aktivnosti sestara se prevashodno baziraju na njezi ležećih pacijenata i davanju injekcija, lijekova, dok vrlo malo vremena ostaje za edukaciju pacijenata, promociju zdravlja i praćenje pacijenata. Iako su primjena ljekarskih recepata, periodična interakcija sa pacijentima, bio - medicinski pristup, te pristup baziran na uzroku bolesti i liječenje dio uspješne priče moderne medicine, dodatne uloge treba da se ojačaju.

Te uloge koje treba da se ojačaju, mogu se izvući iz definicije sestrinstva koju predlaže ICN:
„Sestrinstvo obuhvata autonomnu i kolaborativnu njegu pojedinaca svih starosnih dobi, porodica, grupa i lokalnih zajednica, bolesnih i zdravih u svim okruženjima. Sestrinstvo obuhvata promociju zdravlja, prevenciju bolesti i njegu bolesnih, invalidnih i umirućih osoba. Zagovaranje, promocija zdravog okruženja, istraživanja, učešće u oblikovanju zdravstvene politike i upravljanju bolničkim i zdravstvenim sistemima i edukacija su takođe ključne sestrinske uloge.“

Sistemska reforma zahtijeva veliki niz koordiniranih intervencija, vezanih za glavne međusobno povezane komponente sistema. Kako bi se postigla generalna svrha poboljšanja kvaliteta i pristupa uslugama.

Projekat će kombinovati intervencije u tri projektna područja (komponente):

 • 1. Komponenta 1 – priznanje sestre i kvalitet sestrinskih usluga.
  (1) razvoj standarda prakse i poboljšanje regulative sestrinske profesije,
  (2) uspostavljanje i funkcionalnost sestrinskih komora,
  (3) jačanje udruženja sestara i
  (4) kreiranje resursnih centara za profesionalni razvoj sestara.
 • 2. Komponenta 2 – sestrinstvo u lokalnoj zajednici i pristup ugroženim grupama.
  (1) razvoj sestrinskih usluga u lokalnoj zajednici (u skladu sa međunarodnim standardima / najboljim praksama i prioritetnim potrebama ugroženih grupa, kao i aspektima lokalnog sistema), te kroz
  (2) razvoj sestrinskih usluga u odabranim područjima i strategije za poboljšanje
 • 3. Komponenta 3 – formalno obrazovanje sestara.
  (1) definisanje kompetencija sestara, edukovanih na univerzitetskom nivou u skladu sa međunarodnim standardima, potrebama stanovništva i zahtjevima reformi i
  (2) izgradnju kapaciteta lokalnih sestrinskih fakulteta.